Fiskum barne- og ungdomsteater vedtekter

VEDTEKTER FOR FISKUM BARNE- OG UNGDOMSTEATER

 

§1 ORGANISASJONEN

§2 FORMÅL

§3 MEDLEMSSKAP

§4 ÅRSMØTE

§5 VEDTEKTSENDRING

§6 STYRET

§7 MEDLEMSMØTER

§8 OPPLØSNING

 

§1 ORGANISASJONEN

 

Fiskum barne- og ungdomsteater er stiftet 25 oktober 1997, og er en undergruppe av Fiskum Sanitetsforening.

 

§2 FORMÅL

 

Fiskum barne- og ungdomsteater skal legge vekt på skuespillerferdigheter og godt miljø til beste for sine medlemmer.

 

Fiskum barne- og ungdomsteater skal:

 • Ivareta og utvikle teateraktivitet i gruppa gjennom motiverende aktiviteter
 • Skape interesse for teatervirksomhet
 • Skape et positivt sosialt miljø på tvers av alder og kjønn i nærmiljøet
 • Ivareta teaterinteresse i det lokale teater- og kulturliv

 

§3 MEDLEMSSKAP

 • Opptak av medlemmer

Interesserte tas opp som medlemmer i teatergruppa av teaterets styre. Styret vurderer nye påmeldinger kontinuerlig ut ifra gruppas størrelse og behov. Minst en av foreldrene må forplikte seg til å ta arbeidsoppgaver i teatergruppa. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være godkjent av foresatte. Det vil være 8 års grense for lesende roller

 • Forutsetningen for medlemskap

Medlemmene skal møte på øvelsene når vi øver inn ett stykke til avtalt tid. I tilfelle fravær skal en i styret varsles i god tid på forhånd. Utlånte kostymer må tas godt vare på.

 • Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent

 • Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi beskjed om dette skriftlig til en i styret. Når vi øver inn et stykke kan ingen som har påtatt seg en rolle trekke seg. Alle må være sitt ansvar bevisst. I ei teatergruppe er alle avhengig av hverandre for å få alt til å fungere

§4 ÅRSMØTE

Årsmøtet er Fiskum barne- og ungdomsteaters høyeste myndighet

 • Ordinært årsmøte holdes innen 01.02 hvert år
 • Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i teateret eller 1/3 av teaterets medlemmer krever det
 • Innkallingen sendes ut minimum 3 uker før årsmøtet
 • Årsmøtet behandler:
 1. Årsberetning
 2. Revidert regnskap
 3. Budsjett
 4. Valg – styre og revisor
 5. Andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet, slike saker må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet. Ellers behandles saker styret ønsker behandlet av årsmøtet

 

Vedrørende stemmerett på årsmøte:

En (1) foreldrestemme pr skuespiller. I tillegg er skuespillere fra ungdomsskolealder stemmeberettiget.

 • Årsmøtets dagsorden:
 1. Konstituering
 2. Godkjenning av årsberetning og regnskap
 3. Valg
 4. Budsjett
 5. Saker fremmet av teaterstyret og medlemmer

 

§5 VEDTEKTSENDRING

Forslag til vedtektsendring må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

 

§6 STYRET

 • Sammensetning og konstituering:

Teatergruppa har et styre på 5 medlemmer, 2 varamedlemmer og 3 representanter til valgkomite, samt revisor. Alle sitter for 2 år av gangen, men har mulighet til å trekke seg om deres barn slutter i teatergruppa. Halvparten er på valg hvert år

 • Faste styreverv skal være leder, nestleder, kasserer og sekretær
 • Den som har sittet lengst i valgkomiteen er leder der
 • Det nye styret trer i kraft etter 01.02
 • Styret har beslutningsdyktighet når minst 3 av styremedlemmene er til stede
 • Fullmakter: Styret skal lede teatergruppa etter de vedtak årsmøtet har fattet

Styret har til oppgave:

 1. Ivareta medlemmenes interesser
 2. Sørge for den daglige ledelse av teatergruppa
 3. Skaffe midler til drift
 4. Sette opp budsjett innen årsmøtet
 5. Opptak av nye medlemmer
 6. Sette opp vaktlister
 7. Ansvar for arrangementet
 8. Ansvar for gjennomføring av forestillinger
 9. Ansvar for PR
 10. Nedsette de utvalg og komiteer det er behov for
 11. Foreta engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styrets leder har personalansvar
 • Innkalling til styremøte:
 1. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig
 2. Vararepresentant til styret vil også få innkalling, og kan møte. De har bare stemmerett hvis en av styremedlemmene er borte, men de har uttalelsesrett.
 3. Styrevedtak skal protokollføres
 4. Referat sendes ut til alle i styret og varamedlemmene

§7 MEDLEMSMØTER

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for teatergruppas medlemmer. Det holdes møter når styret eller medlemmene føler behov for dette.

 • Alle får skriftlig beskjed når og hvor møtene holdes.
 • Ved utgivelse av roller vil det komme skriftlig beskjed.

§8 OPPLØSNING 

Årsmøte med 2/3 flertall kan vedta oppløsning av teatergruppa. Teatergruppas midler går da til Fiskum Sanitetsforening, og kan disponeres til andre tiltak for barn og unge i nærmiljøet. Dette skal fordeles gjennom Fiskum sanitetsforening. Våre kriterier vedtar det oppløsende årsmøte.

 

 

 

 

 

Nyeste kommentarer

11.10 | 18:15

hei dette er ingibjorg, jeg gråt i sonn 1 time etter vi ble ferdige på grunn av at jeg savnet dere så mye

26.09 | 11:00

Mente Hans Bollingmo...beklager skrivefeil

26.09 | 10:58

Hans Killingmo
Billettene kan brukes nå fra 8 til 11 oktober på Folkets Hus i Vestfossen

26.09 | 10:21

Kjøpte billetter i fjor til Jorden rundt på 80 dager, når og hvor kan vi bruke dem?